Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Εταιρεία

Στόχοι

- Η συνεχής βελτίωση και εξέλιξη μέσω της αναβάθμισης της τεχνογνωσίας μας και του εξοπλισμού μας
- Η πλήρης και διαρκής εξειδίκευση μας στον τομέα των λατομικών εργασιών και των γενικότερων δραστηριοτήτων μας
- Η τήρηση των μέτρων ασφάλειας στο χώρο εργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
- Ο σεβασμός του περιβάλλοντος
- Η διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση του δυναμικού προσωπικού
- Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της εταιρείας μας μέσω επενδύσεων σε εκσυγχρονισμένο στόλο μηχανημάτων
- Η ανάπτυξη της εταιρείας μας και διερεύνηση της δράσης της σε περιφερείς τομείς
- Η επένδυση σε επιστημονικά εξειδικευμένο και διπλωματούχο ανθρώπινο δυναμικό
- Η συνεχόμενη αναβάθμιση της πολιτικής μας για την υγεία και την ασφάλεια
- Η δημιουργία και η διατήρηση ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους συνεργάτες και προμηθευτές που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο όφελος

 

Αξίες

Η δράση της Καρακύριος ΟΕ στηρίζεται και καθοδηγείται από τις σταθερές και θεμελιώδεις αξίες του επιχειρείν, της οικογένειας, αλλά και της κοινωνίας συνολικά. Βασικές αξίες της εταιρείας είναι:

- Αξιοπιστία: Η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη ενισχύοντας την πρωτοβουλία και τηρώντας ένα αυστηρό πεδίο οργάνωσης
- Διαφάνεια: Η διαφάνεια στις εταιρικές συναλλαγές
- Συνεργασία: Η επίτευξη της ομαδικής συνεργασίας
- Σεβασμός:  Ο σεβασμός στον συνεργάτη μας μέσω της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των αναγκών του και της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
- Ασφάλεια:   Η προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας και των εργαζομένων
- Επικοινωνία:   Η ανοιχτή επικοινωνία με τους συνεργάτες και το προσωπικό
- Δέσμευση:  Εναρμόνιση με την ελληνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες

     

Εταιρική Ευθύνη

Η εταιρεία μέσω της πολιτικής δεσμεύεται για:

- την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας
- την παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια στην εργασία
- την παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων για την υγεία των εργαζομένων στην εργασία
- τον συνεχή έλεγχο του περιβάλλοντος εργασίας και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση αυτού
- την προστασία του περιβάλλοντος
- την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος
- τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος
- τη συνεχή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού
- τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, την τοπική κοινωνία, εργαζομένους, συνεργάτες για τη βελτίωση θεμάτων κοινωνικής ευθύνης